Syndyk masy upadłości Grażyny Sobierajskiej prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Ząbkach przy ul. Batorego 16B, 05-091 Ząbki, posługującej się numerem PESEL 6310300620, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przez Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 160/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym o nr 324/1 (według wypisu uproszczonego z rejestru gruntu działka oznaczona jest nr 53), obręb nr 0016, 01-16, o łącznej powierzchni 643 m2, w tym powierzchnia użytkowa 233,90 m2, położonej przy ul. Batorego 16b w miejscowości Ząbki (05-091), gmina Ząbki, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00003612/6, za cenę nie niższą niż 808.350,00 złotych netto. Wadium wynosi 80.000,00 zł

Zainteresowani winni składać oferty do depozytu notarialnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 694 444 646). Od przyjętej w depozyt oferty notariuszowi przysługuje opłata za dokonanie czynności.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2024 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30,

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod adresem e-mail: [email protected]