Syndyk masy upadłości Stanisława Nasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: STD Nasiłowski Stanisław Nasiłowski w upadłości z siedzibą w Zielonce (05-220 Zielonka), ul. Poniatowskiego nr 63H, NIP 1250013866, REGON 012618937, sygn. akt XIX GUp 665/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 145,38 m2 położonego przy ul. Skrajnej 32D w Ząbkach, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00113822/5 wraz z udziałem w części 14538/1348306 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ząbki, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00016801/2 oraz uprawnieniami do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej:

  1. dwa balkony przyległe do przedmiotowego lokalu, o powierzchni 12,27 m(2) i 22,86 m(2)
  2. dwa miejsca garażowe oznaczone numerami 6 i 7 zlokalizowane w garażu znajdującym się pod budynkami przy ul. Skrajnej nr 32C i D w Ząbkach,

za cenę nie niższą niż 440.000,00 zł netto.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 501 541 541.