Syndyk masy upadłości Dagmary Mościbrockiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą D.M. Dagmara Mościbrocka, sygn. akt XVIII GUp 18/22 (poprzednio XIX GUp 77/20), sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 216/2 (obręb nr 0021) o powierzchni 1,4996 ha, zlokalizowanej w obrębie Żelazna Góra, gmina Braniewo, nr księgi wieczystej EL1B/00039939/3, za cenę nie niższą niż 17.000, 00 zł netto. Wadium 2.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2022 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Doroty Wziątek, ul. Solec 61A/29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2022 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:30. 

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail [email protected].