Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Darii Smagi w upadłości (sygn. akt syndyka WA2M/GUp-s/954/2023) sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność o nr 2 położonego w budynku mieszkalnym  w Zielonce przy ul. Polnej 25 i 25A o pow. 188,30 m(2), do którego przynależy garaż, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1W/00131642/1 wraz z udziałem w wysokości ½ w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1W/00017868/6, za cenę nie niższą niż 1.346.500,00 zł netto. Wadium wynosi 100.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do depozytu notarialnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 694 444 646). Od przyjętej w depozyt oferty notariuszowi przysługuje opłata za dokonanie czynności.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2024 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu na żądanie każdego zainteresowanego zgłoszone pod adres e-mail: [email protected].