Syndyk masy upadłości Grażyny Sobierajskiej prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Ząbkach, sygn. akt X GUp 23/18, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym o nr 324/1 (według wypisu uproszczonego z rejestru gruntu działka oznaczona jest nr 53), obręb nr 0016, 01-16, o łącznej powierzchni 643 m2, w tym powierzchnia użytkowa 233,90 m2, położonej przy ul. Batorego 16b w miejscowości Ząbki (05-091), gmina Ząbki, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00003612/6,za cenę nie niższą niż 620.000,00 zł netto. Wadium wynosi 50.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2019 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected] oraz [email protected]