Syndyk masy upadłości Grażyny Sobierajskiej prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Ząbkach przy ul. Batorego 16B, 05-091 Ząbki, posługującej się numerem PESEL 6310300620, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przez Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 160/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki:

  1. 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym o nr 11/6, obręb nr 0055, 03-31, o łącznej powierzchni 688 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego 95D w miejscowości Ząbki (05-091), gmina Ząbki, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00013051/8, dalej jako „Nieruchomość nr 1”

za cenę nie niższą niż 374.000,00 złotych netto. Wadium wynosi 40.000,00 zł.

  • prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym o nr 324/1 (według wypisu uproszczonego z rejestru gruntu działka oznaczona jest nr 53), obręb nr 0016, 01-16, o łącznej powierzchni 643 m2, w tym powierzchnia użytkowa 233,90 m2, położonej przy ul. Batorego 16b w miejscowości Ząbki (05-091), gmina Ząbki, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00003612/6, dalej jako „Nieruchomość nr 2”

za cenę nie niższą niż 951.000,00 złotych netto. Wadium wynosi 100.000,00 zł

  • prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym o nr 90/17, obręb nr 0037, 03-13, o łącznej powierzchni 557 m2, położonej przy ul. Saperów 6 w miejscowości Ząbki (05-091), gmina Ząbki, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00009402/3, dalej jako „Nieruchomość nr 3”

za cenę nie niższą niż 926.000,00 złotych netto. Wadium wynosi 100.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do depozytu notarialnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 694 444 646). Od przyjętej w depozyt oferty notariuszowi przysługuje opłata za dokonanie czynności.

Otwarcie ofert nastąpi w w/w Kancelarii Notarialnej w dniu 7 marca 2024 r. w poniższych godzinach:

  1. Nieruchomość nr 1 (ul. Piłsudskiego 95D) – o godzinie 10:25;
  2. Nieruchomość nr 2 (ul. Batorego 16B) – o godz. 10.50;
  3. Nieruchomość nr 3 (ul. Saperów 6) – o godz. 11.15;

Opisy i oszacowania przedmiotów sprzedaży oraz regulaminy sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu na  żądanie każdego zainteresowanego zgłoszone pod adres e-mail: [email protected].