Syndyk masy upadłości Grażyny Sobierajskiej prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Ząbkach przy ul. Batorego 16B, 05-091 Ząbki, posługującej się numerem PESEL 6310300620, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przez Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 160/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki:

  1. 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym o nr 11/6, obręb nr 0055, 03-31, o łącznej powierzchni 688 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego 95D w miejscowości Ząbki (05-091), gmina Ząbki, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00013051/8, dalej jako „Nieruchomość nr 1”

za cenę nie niższą niż 545.000,00 złotych netto. Wadium wynosi 50.000,00 zł.

  • prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym o nr 324/1 (według wypisu uproszczonego z rejestru gruntu działka oznaczona jest nr 53), obręb nr 0016, 01-16, o łącznej powierzchni 643 m2, w tym powierzchnia użytkowa 233,90 m2, położonej przy ul. Batorego 16b w miejscowości Ząbki (05-091), gmina Ząbki, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00003612/6, dalej jako „Nieruchomość nr 2”

za cenę nie niższą niż 1.346.000,00 złotych netto. Wadium wynosi 130.000,00 zł

  • prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym o nr 90/17, obręb nr 0037, 03-13, o łącznej powierzchni 557 m2, położonej przy ul. Saperów 6 w miejscowości Ząbki (05-091), gmina Ząbki, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00009402/3, dalej jako „Nieruchomość nr 3”

za cenę nie niższą niż 1.260.000,00 złotych netto. Wadium wynosi 120.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2023 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Doroty Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu dni oraz godzin pracy kancelarii notarialnej) lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w w/w Kancelarii Notarialnej w dniu 20 września 2023 r. w poniższych godzinach:

  1. Nieruchomość nr 1 (ul. Piłsudskiego 95D) – o godzinie 11:00;
  2. Nieruchomość nr 2 (ul. Batorego 16B) – o godz. 10.00;
  3. Nieruchomość nr 3 (ul. Saperów 6) – o godz. 10.30;

Opisy i oszacowania przedmiotów sprzedaży oraz regulaminy sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 501 541 541.