Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Spychalskiej w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt WA2M/GUp-s/28/2024, sprzeda w trybie z wolnej ręki samochód osobowy marki Opel Corsa, rok produkcji 2003, poj. silnika 998,00 cm3 , przebieg ponad 220 tys. km, o numerze rejestracyjnym WK 47697 za cenę nie niższą niż 2.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie poprzez przesłanie oferty na adres biura syndyka: Biuro syndyka Małgorzata Jarosińska, ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu oferty nie zaś data nadania), złożenie oferty osobiście w biurze syndyka, bądź skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA2M/GUp-s/28/2024.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka pod numerem telefonu: 501-541-541 lub adresem e-mail: [email protected].