Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Spychalskiej w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt WA2M/GUp-s/28/2024, sprzeda w trybie z wolnej ręki samochód osobowy marki Opel Corsa, rok produkcji 2003, poj. silnika 998,00 cm3 , przebieg ponad 220 tys. km, o numerze rejestracyjnym WK 47697 za cenę nie niższą niż 3.500,00 zł. 

OC ważne do 16 marca 2024 r. Badania techniczne do 10 marca 2024 r.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie poprzez przesłanie oferty na adres biura syndyka: Biuro syndyka Małgorzata Jarosińska, ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu oferty nie zaś data nadania), złożenie oferty osobiście w biurze syndyka, bądź skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 12 marca 2024 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA2M/GUp-s/28/2024.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka pod numerem telefonu: 501-541-541 lub adresem e-mail: [email protected].