Syndyk masy upadłości ARS Retail Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII GUp 1043/19) w trybie z wolnej ręki pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości o wartości nominalnej 5.233.506,86 zł (załącznik nr 1) za łączną kwotę nie niższą niż 124.750,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie przesyłając je na adres biura syndyka – Syndyk Małgorzata Jarosińska ul. Ludna 9 , 00-413 (decyduje data wpływu nie zaś data nadania) bądź skanem na adres e-mail : [email protected] w terminie do dnia 7 maja 2021 r. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 1043/19, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

W przypadku zainteresowania nabyciem pakietu wierzytelności, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk ma prawo wyboru oferty.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.