Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Popczyńskiej w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/623/2023 sprzeda pakiet 60 (sześćdziesięciu) udziałów, stanowiących 60 % kapitału zakładowego spółki Abacus Tax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000575690, za cenę nie niższą niż 209.133,76 zł;    

Zainteresowani winni składać oferty wraz z wymaganymi dokumentami na adres: Biuro Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Anny Popczyńskiej, WA2M/GUp-s/623/2023” w nieprzekraczalnym terminie 16 kwietnia 2024r.    

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2024 roku w/w Biurze Syndyka o godz. 12:00.   

Oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9 lok.1, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.   

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 502 997 928 oraz adresem e-mail: [email protected]