Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marcina Bielejca w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/496/2023 sprzeda pakiet 90 (dziewięćdziesięciu) udziałów, stanowiących 90 % kapitału zakładowego (o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł) spółki SalonPlastyczny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000577769, za cenę nie niższą niż 1,00 zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[email protected] 

podając szczegółowe dane oferenta umożliwiające jego pełną identyfikację oraz proponowaną cenę nabycia.

Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.

Termin na składanie ofert – 22 kwietnia 2024 r.