Syndyk masy upadłości ARS Retail Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII GUp 1043/19) w trybie z wolnej ręki pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości o wartości nominalnej 5.233.506,86 zł (załącznik nr 1) za łączną kwotę nie niższą niż 79.840,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie przesyłając je na adres biura syndyka – Syndyk Małgorzata Jarosińska ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu nie zaś data nadania) bądź skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 6 września 2021 r. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 1043/19, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

W przypadku zainteresowania nabyciem pakietu wierzytelności, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk ma prawo wyboru oferty.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz adresem e-mail [email protected]