Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 256/18 sprzeda:

  1. pakiet 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł w spółce Centrum Last Minute sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Niedziałkowskiego 8/10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000234184, posługującą się numerem NIP 7962672261, REGON 140147476.

Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 1,00 zł.

  1. pakiet 480 udziałów o łącznej wartości 24.000,00 zł w spółce 4You Airlines sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-139) przy ul. Elektoralnej 21/38, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457717, posługującą się numerem NIP 5252557035, REGON 146629503.

Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 1,00 zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Termin na składanie ofert – 20 września 2018 r.