Syndyk masy upadłości PAMAR sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 645/17, sprzeda w trybie z wolnej ręki:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 84, obręb 003 Giżycko o powierzchni 7.298 m2, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość o łącznej zabudowie 813,50 m2, tj. motel o kubaturze 1632 m3 oraz budynek socjalny o kubaturze 840 m3, położonej w miejscowości Giżycko (kod pocztowy 11-500), gmina Giżycko, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie, nr KW OL1G/00010200/0, za cenę nie niższą niż 2.540.000,00 zł netto. Wadium wynosi 250.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00.

  • 2. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 116, obręb 4 Kolonia Pozezdrze o powierzchni 53.700 m2, położonej w miejscowości Kolonia Pozezdrze (kod pocztowy 11-610), gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie, nr KW OL2G/00007624/1, za cenę nie niższą niż 321.000,00 zł netto. Wadium wynosi 30.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:30.

Opisy i oszacowania w/w nieruchomości oraz regulaminy sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected] oraz [email protected]