Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Stanisława Miłosza, sygn. akt XIX GUp 394/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kwilcz, na która składa się działka ewidencyjna o nr 83/100, o pow. 0,0361 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą o nr PO2A/00031556/4, za cenę nie niższą niż 2.100,00 zł brutto. Wadium w wysokości 200,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemne w terminie do dnia 29 sierpnia a 2019 r. w Kancelarii Syndyka – Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r. w Kancelarii Syndyka, o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie Nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr te. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected]