Syndyk masy upadłości Dariusza Bosackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX Gup 287/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 889/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej działkę gruntu nr 70/1 oraz 70/3, obręb 32 Pawłowo, o łącznej powierzchni 0,4359 ha zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowo-usługowym z 2013 roku, murowanym jednokondygnacyjnym częściowo z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 166 m2 oraz budynkiem gospodarczo – magazynowym z 1970 r. jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 95 m2,  położonej w gminie Boboszewo, miejscowość Pawłowo 27A, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1L/00044187/5 za cenę nie niższą niż 220.000,00 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 22.000,00 zł.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 2052), zwanej dalej jako „UKUR”, zastrzega się, że jest to przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych w rozumieniu UKUR oraz do osób wskazanych w art. 2a ust. 3 pkt 1 UKUR.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 27 sierpnia 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2019 r. w gmachu Sądu w sali nr 119 godz. 10:30 Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sadu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.