Syndyk masy upadłości POL-FOODS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach

zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości POL-FOODS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach

1.     Przedmiotem przetargu (aukcji) są składniki majątkowe wchodzące w skład masy upadłości spółki działającej pod firmą POL-FOODS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach w zakresie opisanym we wniosku syndyka do Sędziego komisarza o zatwierdzenie warunków przetargu z dnia 25 lipca 2023 r., przy uwzględnieniu wyłączeń opisanych w ww. wniosku.

2.     Cena wywoławcza wynosi 22.000.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony złotych) brutto, zaś zasady opodatkowania zostały wskazane we wspominanym wniosku Syndyka do Sędziego komisarza z dnia 25 lipca 2023 r.

3.     Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie na rachunek bankowy masy upadłości POL-FOODS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach o numerze: 36 1160 2202 0000 0004 6489 8361, wadium w wysokości 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) z dopiskiem „Przetarg na nabycie składników przedsiębiorstwa – sygn. akt VIII GUp 89/20”.

4.     Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 5 października 2023 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).

5.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2023 r., w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXVII, o godz. 1200. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.

6.     Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały we wniosku syndyka o zatwierdzenie warunków przetargu z dnia 25 lipca 2023 r., znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 89/20.

7.     Z zatwierdzonymi warunkami przetargu zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 89/20 oraz w Biurze Syndyka przy ul. Ludnej 9 lok. 1 w Warszawie.

8.     Dodatkowe informacje odnośnie do przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka przy ul. Ludnej 9 lok. 1 w Warszawie, tel. 501 541 541, [email protected].