Syndyk masy upadłości Lecha Witmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BARTEK PRZEDSIĘBIORSTWO LECH WITMAN” w upadłości (dalej jako „Upadły”), sygn. akt XVIII GUp 196/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki przedsiębiorstwa Upadłego, w rozumieniu art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w skład, którego wchodzą w szczególności:

  1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105F, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 6/335, 6/337 o łącznej powierzchni 0,5577 ha, oraz prawo własności budynków posadowionych na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, a stanowiących odrębną własność, dla której to nieruchomości (działek gruntu i budynków) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00141800/2,
  2. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105F, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 6/336 o powierzchni 143 m2, oraz prawo własności budynku posadowionego na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, a stanowiącego odrębną własność, dla której to nieruchomości (działki gruntu i budynku) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00084224/2,
  3. ruchomości, tj. (i) frezerka Gomad (iii) wyrównarka/obrabiarka Adolf Aldinger Stuttgart,
  4. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Miałach, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 358/4, 359/4, 363/1, 364/1, 356/6, 357/2 o łącznej powierzchni 6,6730 ha, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, a stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą nr PO2T/00033762/35,
  5. ruchomości, tj. (i) system monitoringu – wizyjny system bezpieczeństwa, składający się 
    z rejestratora Hikvision model SCB-2000 oraz 16 kamer marki Samsung; (ii) dwukomorowa suszarnia do drewna Secomat 1, prod. Secotherm Polska oraz (iii) dwukomorowa suszarnia do drewna NARDI, prod. Nardi, Verona, Włochy
  6. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Miałach, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 521, 522, 523, 524, 525, 519/2, 520/2 o łącznej powierzchni 5,2472 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą nr PO2T/00024722/5
  7. prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Ozorkowie, powiat zgierski, województwo łódzkie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 187/1, 186/1, 125/7, 125/5, 125/9 o łącznej powierzchni 4,3822 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00035800/0, zabudowanej: (i) budynkiem biurowym o pow. 227 m2, (ii) budynkiem garażu o pow. 150 m2,  (iii) budynkiem warsztatowym o pow. 105 m2, (iv) halą produkcyjną tartaku z dobudówką socjalną i warsztatową o pow. 1058 m2, (v) kotłownią o pow. 97 m2, (vi) portiernią o pow. 10 m2, (vii) wiatą wolnostojącą o pow. 126 m2, (viii) wiatą przy kotłowni o pow. 34 m2, (ix) wiatą przy hali produkcyjnej o pow. 56 m2,
  8. ruchomości, tj. (i) dwukomorowa suszarnia do drewna Luka, (ii) wiertarka pozioma PEMAL, (ii) strugarka-grubościówka, (iii) samochód ciężarowy Renault Premium 385, nr rej. EZG GS17,

z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej, finansowej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wytworzonej w toku postępowania upadłościowego (dalej: „Przedsiębiorstwo Upadłego”), za cenę nie niższą niż 8.590.000,00 zł. Wadium wynosi 400.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2022 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Doroty Wziątek, ul. Solec 61A/29, 00-409 Warszawa (po uprzednim zapoznaniu się z godzinami pracy kancelarii) lub przesłać je na adres tejże kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2022 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 501 541 541.