Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Lewandowskiej sprzeda w trybie z wolnej ręki roszczenie alternatywne o unieważnienie umowy o łącznej wartości nominalnej w wysokości 22.645,48 zł. Nadpłata wynika z umowy kredytu nr  59 1500 1777 5317 7001 8301 0000 z dnia 28.11.2006 roku pomiędzy Santander Bank Polska S.A. (pierwotnie Kredyt Bank S.A.) a upadłą indeksowanego do CHF i uznawana jako roszczenie z tytułu kredytu frankowego za cenę nie niższą niż 4.510,17 zł. 

Oferty należy składać drogą mailową na adres a.rejdych@jarosinski.com do dnia 25 kwietnia 2024 roku.