Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Przybysz sprzeda w trybie z wolnej ręki roszczenie alternatywne o unieważnienie umowy o łącznej wartości nominalnej w wysokości 323.517,37 zł. Nadpłata wynika z umowy  kredytu nr  H09Q/75228658 z dnia 14.11.2005 roku pomiędzy GE Money Bank S.A. a upadłym indeksowanego do CHF i uznawana jako roszczenie z tytułu kredytu frankowego za cenę nie niższą niż 20.000,00 zł. 

Oferty należy składać drogą mailową na adres [email protected] do dnia 10 stycznia 2022 roku.