Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Tabaka w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt XIX GUp 705/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki samochód osobowy marki Chevrolet (Daewoo) Nubira, rok produkcji 2006, o nr rejestracyjnym: WE 851 UR, za cenę nie niższą niż 2.500,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie poprzez przesłanie oferty na adres biura syndyka Syndyk Małgorzata Jarosińska ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu oferty nie zaś data nadania), złożenie oferty osobiście w biurze syndyka, bądź skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 8 lipca 2022 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 705/21.

W przypadku zainteresowania nabyciem auta przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda auto podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka pod numerem telefonu: 22 657 43 97, adresem e-mail: [email protected].