Syndyk masy upadłości House of Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII GUp 94/21) w trybie z wolnej ręki stany magazynowe wchodzące w skład masy upadłości tj.:

LP.NAZWAILOŚĆ
1Worek foliowy HDPE 60064.000, szt.
2Worek niebieski 0,033.500 szt.
3Worek próżniowy 35×45 2,5 kg6.900 st.
4Przekładka 120×80280 szt. 
5Karton tacka mała 385x370x1402.720 szt.
6Karton wieko 560x370x105200 szt.
7Karton dno 560x370x105240 szt.

za łączną kwotę nie niższą niż 1.800,00 zł netto.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie przesyłając je na adres biura syndyka – na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 94/21, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.

Więcej informacji udziela biura syndyka pod adresem e-mail [email protected].