Syndyk masy upadłości Best Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt WA1M/GUp/10/2023) w trybie z wolnej ręki stany magazynowe wchodzące w skład masy upadłości tj.:

  1. obuwie – 301 par
  2. akcesoria obuwnicze – 2 sztuki

za łączną kwotę nie niższą niż 30.000,00 zł netto.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie przesyłając je na adres biura syndyka – Małgorzata Jarosińska, ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu nie zaś data nadania) bądź skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 21 lutego 2023 r. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA1M/GUp/10/2022, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

W przypadku zainteresowania nabyciem stanów magazynowych przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda stany magazynowe podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.

Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz e-mail. [email protected].