1. Syndyk masy upadłości Lecha Witmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BARTEK PRZEDSIĘBIORSTWO LECH WITMAN” w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 196/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki sprzedaż zbioru rzeczy (tartak w Miałach – nieruchomość wraz z ruchomościami), w skład której wchodzą:
  2. (a). prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Miałach, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 358/4, 359/4, 363/1, 364/1, 356/6, 357/2 o łącznej powierzchni 6,6730 ha, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, a stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą nr PO2T/00033762/35 (dalej: „Nieruchomość zabudowana”),
  3. ruchomości, tj. (i) system monitoringu – wizyjny system bezpieczeństwa, składający się z rejestratora Hikvision model SCB-2000 oraz 16 kamer marki Samsung; (ii) dwukomorowa suszarnia do drewna Secomat 1, prod. Secotherm Polska oraz (iii) dwukomorowa suszarnia do drewna NARDI, prod. Nardi, Verona, Włochy (dalej: „Ruchomości”),

za cenę nie niższą niż 3.679.143,00 złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 00/100), powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT), jeśli będzie miał zastosowanie, w tym:

  1. dla Nieruchomości zabudowanej – 3.568.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100);
    1. dla Ruchomości – 111.143,00 zł netto (słownie: sto jedenaście sto czterdzieści trzy złote 00/100), w tym: (i) 943,00 zł – system monitoringu, (ii) 33.300,00 zł –  suszarnia Secomat, (iii) 76.900,00 zł – suszarnia Nardi.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2020 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2020 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.25.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. 22/118-49-34.

Niniejszym oświadczam, iż wersja papierowa obwieszczenia jest o treści tożsamej do wersji elektronicznej.