Syndyk masy upadłości Lecha Witmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BARTEK PRZEDSIĘBIORSTWO LECH WITMAN” w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 196/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki zbiór rzeczy (tartak w Ozorkowie –nieruchomość wraz z ruchomościami), w skład którego wchodzą:

  1. (dalej: „Nieruchomość”), zabudowanej: (i) budynkiem biurowym o pow. 227 m2, (ii) budynkiem garażu o pow. 150 m2,  (iii) budynkiem warsztatowym o pow. 105 m2, (iv) halą produkcyjną tartaku z dobudówką socjalną i warsztatową o pow. 1058 m2, (v) kotłownią o pow. 97 m2, (vi) portiernią o pow. 10 m2, (vii) wiatą wolnostojącą o pow. 126 m2, (viii) wiatą przy kotłowni o pow. 34 m2, (ix) wiatą przy hali produkcyjnej o pow. 56 m2,
  2. ruchomości, tj. (i) dwukomorowa suszarnia do drewna Luka, (ii) wiertarka pozioma PEMAL, (ii) strugarka-grubościówka, (iii) samochód ciężarowy Renault Premium 385, nr rej. EZG GS17 (dalej: „Ruchomości”),

za łączną cenę nie niższą niż 1.531.000,00 złotych, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT), jeśli będzie miał  zastosowanie, w tym:

  1. dla Nieruchomości – 1.483.00,00 zł netto,
    1. dla Ruchomości – 48.000,00 zł netto, w tym: (i) 45.000,00 zł – dwukomorowa suszarnia do drewna Luka, (ii) 1.000,00 zł – wiertarka pozioma PEMAL, (ii) 500,00 zł – strugarka-grubościówka, (iii) 1.500,00 zł – samochód ciężarowy Renault Premium 385, nr rej. EZG GS17. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.40.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze 
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. +48 501 541 541.