Syndyk masy upadłości Marii Rek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 560/19), sprzeda w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem o funkcji biurowo – magazynowej stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 161/3, o wielkości 286,60 m2 , położonej w  Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. 314C,  gmina Poznań, powiat Poznański, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00115033/0 wraz z udziałem w wysokości 2/5 w nieruchomości gruntowej nr 161/2 stanowiącej drogę dojazdową, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00038842/0, za cenę nie niższą niż 451.600,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 45.160,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia  4 października 2019 roku osobiście lub listem poleconym na adres Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek s.c. przy ul. Solec 61A lok. 29. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek s.c. (adres jw.) o godzinie 13:20. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne są w czytelni akt  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie (00-455) oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie (po uprzednim umówieniu). Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod adresem e-mail: [email protected].