Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Krawczyńkiej w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt WA2M/GUp-s/529/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki 1% udziału w prawie własności do samochodu osobowy marki Mazda 323F rocznik 2001, nr rejestracyjny WJ74557C, VIN IMZBJ14M211416990, za cenę nie niższą niż 10,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie poprzez przesłanie oferty na adres biura syndyka Syndyk Małgorzata Jarosińska ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu oferty nie zaś data nadania), złożenie oferty osobiście w biurze syndyka, bądź skanem na adres e-mail: a.rejdych@jarosinski.com w terminie do dnia 20 marca 2023 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę nabycia oraz informację, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA2M/GUp-s/529/2022

W przypadku zainteresowania nabyciem udziału w aucie przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda udział w aucie podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z biurem syndyka.