Syndyk masy upadłości Piotra Otto osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 683/18), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  udziału 1/6 w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjna nr 152/4, obręb 0012 o powierzchni 2.067 mpołożoną w miejscowości Popielżyn Górny powiat płoński, gmina Joniec województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/00046359/6, za cenę nie niższą niż 2.300,00 zł ( słownie: dwa tysiące trzysta i 00/100 złotych). 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 13 maja 2019 roku osobiście lub pocztą na adres: Kancelaria syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowskiej 8 lok. 3, 00-422 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2019 roku w kancelarii syndyka o godz. 11.00. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne są w kancelarii syndyka. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.