Syndyk masy upadłości Barbary Laudańskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 1213/19, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/12 w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiat Żyrardowski miejscowość Żyrardów ul. Kilińskiego 19c, działka ewidencyjna numer 2541 o pow. 1770 m 2  wraz z budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 206 m wybudowanym w 1927 roku kwalifikującym się do rozbiórki, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1Z/00000653/4 za cenę nie niższą niż 12.200,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy dwieście i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 7 października 2020 roku osobiście w Biurze syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2020 roku o godz. 11.00 w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w biurze syndyka oraz gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.