Syndyk masy upadłości Barbary Laudańskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 1213/19), ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/12 w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiat Żyrardowski miejscowość Żyrardów ul. Kilińskiego 19c, działka ewidencyjna numer 2541 o pow. 1770 m 2  wraz z budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 206 m wybudowanym w 1927 roku kwalifikującym się do rozbiórki, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1Z/00000653/4 za cenę nie niższą niż 15.250,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 31 lipca 2020 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia  2020 r. w gmachu Sądu w sali nr A14 godz. 09.05.  Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.