Syndyk masy upadłości Moniki Kurkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 1182/19 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w części ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – działka ewidencyjna nr 14/4 o powierzchni 577 m– położonej w województwie warmińsko – mazurskim, powiat mrągowski, obręb Borowo dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00020664/9, za cenę nie niższą niż 77.000,00 zł brutto ( słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy i 00/100 zł). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 6 września 2021 roku osobiście w biurze syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludna 9/1, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres biura listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2021 roku o godz. 12.00 w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w biurze syndyka oraz czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.