Syndyk masy upadłości Łukasza Łabędzkiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 432/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział wynoszący 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Warszawie (02-776) przy ul. Miklaszewskiego 2, województwo mazowieckie o powierzchni 61,50 m2, do którego przynależy piwnica nr 37. Nieruchomość, w której znajduje się przedmiotowy lokal wchodzi w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej „Imielin” w Warszawie. Do przedmiotowego lokalu brak jest księgi wieczystej. Do nieruchomości gruntowej i budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności prowadzona jest księga wieczysta nr WA2M/0399214/7 za cenę nie niższą niż 90.000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 9.000,00 zł

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 29 sierpnia 2022 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2022 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11.00.  

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa po wcześniejszym umówieniu. 

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.