Syndyk masy upadłości Jarosława Sadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LASTEK POLSKA Jarosław Sadowski, sygn. akt XVIII GUp 118/22, sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości ¼ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 12 położonego w Warszawie przy ul. Szadkowskiego 5, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, prowadzi księgę wieczystą pod numerze WA1M/00497238/1, za cenę nie niższą niż 54.000,00 zł netto. Wadium 5.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2022 roku w Biurze Syndyka przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa o godz. 11:45. 

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail [email protected].