Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Miłosza, sygn. akt X GUp 271/18, sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości ½ w prawie własności do nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Leśnej 76 w miejscowości Jerzykowo, gm. Pobiedziska, województwo wielkopolskie, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym 347, o pow. 0,0878 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PO1G/00057353/8, za cenę nie niższą niż 62.400,00 zł brutto. Wadium wynosi 6.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 
00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2019 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected] oraz [email protected]