Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Anny Ulanowskiej, PESEL 72022302024, ogłasza przetarg na udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 33 (dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, pozostającego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka) położonego w budynku przy ul. Złotych Piasków 2 w Warszawie, który to budynek jest ujawniony w księdze wieczystej WA2M/00103852/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż 15.000,00 zł brutto. Wadium wynosi 1.500,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemne w terminie do dnia 7 maja 2019 r. w Kancelarii Syndyka – Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2019 roku w Kancelarii Syndyka o godz. 12.00.

Opis i oszacowanie zbywanego udziału w nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected]oraz [email protected]

Oświadczam, iż wersja elektroniczna jest tożsama z wersją papierową.