Syndyk masy upadłości Adama Cupryjaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 165/17), ogłasza przetarg na sprzedaż na sprzedaż udziału w wysokości ¾ w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej  w miejscowości Gabryielin (05-505) przy ul. Polnej 28D, gm. Prażmów, pow. Piaseczyński, woj. mazowieckie, o powierzchni 1200 m2, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 171/8, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA5M/00424862/0 (dalej jako „Udział w Nieruchomości”), za cenę nie niższą niż 68.500,00 zł brutto. Wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty pisemne w terminie do dnia 15 maja 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2019 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11.00.

Opis i oszacowanie zbywanego udziału w nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected]oraz [email protected]

Oświadczam, iż wersja elektroniczna jest tożsama z wersją papierową.