Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adam Cupryjaka, sygn. akt XVIII GUp 135/19, sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości ¾ w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej  w miejscowości Gabryielin (05-505) przy ul. Polnej 28D, gm. Prażmów, pow. Piaseczyński, woj. mazowieckie, o powierzchni 1200 m2, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 171/8, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA5M/00424862/0, za cenę nie niższą niż 51.000,00 zł brutto. Wadium wynosi 5.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.50.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: [email protected] oraz [email protected]