Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grzegorza Kulikowskiego w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/265/2023 sprzeda pakiet 15 (piętnastu) udziałów, stanowiących 16,66 % kapitału zakładowego spółki „EKO MAR” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053161, za cenę nie niższą niż 1,00 zł;

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[email protected] 

podając szczegółowe dane oferenta umożliwiające jego pełną identyfikację oraz proponowaną cenę nabycia.

Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów 

związanych z zawarciem umowy.

Termin na składanie ofert – 5 marca 2024 r.