Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jarosława Stefaniaka w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/730/2023 sprzeda pakiet 26 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.300,00 zł, stanowiących 26 % kapitału zakładowego spółki LEXADVISOR-AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000624974, za cenę nie niższą niż 100,00 zł;

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[email protected]

podając szczegółowe dane oferenta umożliwiające jego pełną identyfikację oraz proponowaną cenę nabycia.

Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.

Termin na składanie ofert – 23 stycznia 2024 r.