Syndyk masy upadłości Prodpal Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (01-625) przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, KR 0000145655, NIP 7792193709, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA1M/GUp/10/2022 sprzeda pakiet 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Prodpal Trading sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze (26-660) przy ul. Kwiatowej 25, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617530, NIP 7962972247, za cenę nie niższą niż 1,00 zł;

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[email protected],

podając szczegółowe dane oferenta oraz proponowaną cenę nabycia.

Termin na składanie ofert – 8 czerwca 2023 r.