Syndyk masy upadłości Adama Więch osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 350/20), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości rolnej gruntowej niezabudowanej, na którą składają się działki o numerach ewidencyjnych 134 i 243 o powierzchni 20.000 mpołożonych w miejscowości Nowy Jadów, gmina Wołomin województwo mazowieckie dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00070896/0 za cenę nie niższą niż 24.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia cztery tysiące i 00/100) złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 3 października 2023 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2023 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 11.00. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.