Syndyk masy upadłości Bogdana Kazimierczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziałów wchodzących w skład masy upadłości Bogdana Kazimierczaka w postaci 100 udziałów w spółce Unibud Powiśle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000637578, za cenę nie niższą niż 2500,00 złotych (słownie: dwa i pół tysiąca złotych). 

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: kancelaria@brlaw.pl w terminie do dnia 26 listopada 2018 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w biurze Syndyka przy ulicy Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie (00-422).

Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

Zastrzega się wybór najkorzystniejszej oferty. W razie wpływu kilku ofert spełniających wymogi formalne, zostanie przeprowadzona licytacja z udziałem przybyłych oferentów. Kwota postąpienia wynosi 250,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 535 947 878 w godzinach 10:00 – 12:00 lub pod adresem e-mail: kancelaria@brlaw.pl