Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Dariusza Nowogórskiego w upadłości sprzeda 250 (dwustu pięćdziesięciu) udziałów, stanowiących 25 % kapitału zakładowego spółki ARDA PLUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000749674, za cenę nie niższą niż 1,00 zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 

podając szczegółowe dane oferenta umożliwiające jego pełną identyfikację oraz proponowaną cenę nabycia.

Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.

Termin na składanie ofert – 10 lipca 2024 r.