Syndyk masy upadłości Jarosława Zakrzewskiego w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 103/21 sprzeda

10 udziałów łącznej wartości nominalnej 500,00 zł – stanowiących 10% kapitału zakładowego spółki AUTOKAJKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Kajki 101A, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788041, NIP 9522197012, REGON 383460377 za cenę nie niższą niż 1.220,00 zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Termin na składanie ofert – 13 lipca 2022 r.