Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Roberta Owcarza w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/555/2023 sprzeda pakiet 13 (trzynastu) udziałów o łącznej wartości nominalnej 13.000,00 zł, stanowiących 25 % kapitału zakładowego spółki Flying Fish Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305713, za cenę nie niższą niż 3.000,00 zł;

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[email protected] 

podając szczegółowe dane oferenta umożliwiające jego pełną identyfikację oraz proponowaną cenę nabycia.

Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.

Termin na składanie ofert – 31 października 2023 r.