Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Konrada Kossowskiego w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/738/2022 sprzeda pakiet 1425 udziałów o łącznej wartości nominalnej 142.500,00 zł, stanowiących 21,27% kapitału zakładowego spółki One Group sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, KRS 0000278617, za cenę nie niższą niż 0,50 zł;

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[email protected] 

podając szczegółowe dane oferenta umożliwiające jego pełną identyfikację oraz proponowaną cenę nabycia.

Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.

Termin na składanie ofert – 15 września 2023 r.