Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jarosława Stefaniaka w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/730/2023 sprzeda pakiet 26 (dwudziestu sześciu) udziałów, stanowiących 26 % kapitału zakładowego spółki „TRIIO AUDYT” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928299, za cenę nie niższą niż 2.286,95 zł;

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[email protected] 

podając szczegółowe dane oferenta umożliwiające jego pełną identyfikację oraz proponowaną cenę nabycia.

Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów 

związanych z zawarciem umowy.

Termin na składanie ofert – 6 marca 2024 r.