Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Konrada Różewskiego, PESEL 80061213991, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt LU1S/Gup-s/129/2022 sprzeda:

  1. 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł – stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki RASKON Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Cmentarnej 12/19, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423843, NIP 8212636853, REGON 146148761 za cenę nie niższą niż 0,50 zł;
  2. 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł – stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki RASKON OMT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 6 /164, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507111, NIP 7010422841, REGON 147207862 za cenę nie niższą niż 0,50 zł;
  3. 50 udziałów łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł – stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki RASKON Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 48/67, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501185, NIP 5272710178, REGON 147130473 za cenę nie niższą niż 0,50 zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[email protected]

Termin na składanie ofert – 10 września 2022 r.