Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Otto sygn. akt. X GUp 683/18 sprzeda w trybie z wolnej ręki jeden udział o wartości 50,00 zł w spółce Pro-Perfect Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (01-112) przy ul. Góralska 4 m. 90 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000663543. Pakiet jednego udziału stanowi 1 % w kapitale zakładowym spółki

Wszelkie pytania oraz oferty proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].